Z nami uzyskanie odszkodowania jest proste. Sprawdź!

image

Telefon kontaktowy607-277-567

SuwałkiWojska Polskiego 23 abc/50

Adres E-mailbiuro@odszkodowaniasuwalki.pl

Wypadek komunikacyjny
O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dochodzi się z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. W przypadku braku tego ubezpieczenia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca należne odszkodowanie.
-Świadczenia przysługujące w przypadku osoby rannej :
– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
– zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów do lekarza;
– renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta uzupełniająca;
– odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów;
– odszkodowanie za szkody w mieniu.

W zależności od rodzaju zdarzenia poszkodowanym może być m.in.:

  • kierujący samochodem,
  • motocyklista,
  • rowerzysta,
  • pieszy.


Katalog świadczeń przysługujących uprawnionym po śmierci poszkodowanego może obejmować swoim zakresem:

– zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego;
– rentę alimentacyjną;
– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny;
– stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny.

Uprawnionymi do świadczeń po osobie zmarłej są najbliżsi członkowie rodziny m.in.:

– małżonkowie,
– konkubenci,
– rodzice,
– rodzeństwo,
– dzieci wspólne, przysposobione, wychowywane w ramach rodziny zastępczej.

Potknięcie / poślizgnięcie

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia, pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym.

Pamiętaj!
Przy tego typu sprawach bardzo ważne jest udokumentowanie zaistnienia zdarzenia i potwierdzenie jego okoliczności. Istotne będzie:
zgłoszenie faktu zaistnienia zdarzenia zarządcy lub właścicielowi drogi bądź nieruchomości, a jeśli nie wiesz kto nim jest – policji lub straży miejskiej,
wykonanie zdjęć miejsca zdarzenia,
zebranie oświadczeń naocznych świadków,
pozyskanie dokumentu potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu.

Naszym klientom jako jedyni w regionie, oferujemy pomoc w postaci podstawienia DARMOWEJ auto-lawety na miejsce kolizji.

NIE POBIERAMY OPŁAT ZA TRANSPORT POJAZDU POSZKODOWANEGO!

Transport auta we wskazane miejsce z miejsca kolizji lub wypadku odbywa się całkowicie bez opłat!

Możemy również pozostawić auto na naszym parkingu i zająć się likwidacją szkody.

Nasza oferta obejmuje:

– darmowy transport pojazdu osoby poszkodowanej we wskazane przez nią miejsce

– darmowy postój auta na parkingu na czas likwidacji szkody
w uzasadnionych przypadkach auto zastępcze na cały okres likwidacji szkody

– pomoc w zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela

– udostępnienie auta pozostawionego na naszym parkingu rzeczoznawcy samochodowemu w celu wykonania oględzin w zamkniętym dobrze oświetlonym pomieszczeniu

– wykonanie dodatkowych oględzin pojazdu na podnośniku dwukolumnowym

– dopłatę do odszkodowania otrzymanego z OC sprawcy

Miałeś wypadek lub kolizję i Twoje auto nie nadaje się do dalszej jazdy lub nie spełnia wymagań kodeksu ruchu drogowego ze względu na uszkodzenia?

Zadzwoń do nas a podstawimy Ci zupełnie za DARMO auto zastępcze na cały okres trwania likwidacji szkody tak abyś jak najmniej odczuł jej negatywne skutki.

Odszkodowanie po wypadku z OC rolnego należy się w wielu sytuacjach. Nie tylko, gdy nastąpi wypadek śmiertelny w rolnictwie, ale również w innych sytuacjach, gdy dojdzie do wyrządzenia szkód. Polisa pokrywa m.in. szkody, które powstały na terenie gospodarstwa rolnego – te, które zostały wyrządzone przez rolnika, członka jego rodziny lub pracownika. Ale to nie koniec. Zadośćuczynienie za poniesione szkody należy Ci się w wielu innych sytuacjach.

Gdy nastąpi szkoda na terenie gospodarstwa rolnego (nie z Twojej winy jako ubezpieczonego), może należeć Ci się m.in.:
– zadośćuczynienie – to jednorazowa kwota, którą otrzymasz w ramach odszkodowania za poniesione z tytułu wypadku straty (w tej formie wypłacone może być m.in. odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku rolnym, czy też odszkodowanie po wypadku ojca z OC rolnego),

– zwrot kosztów poniesionych z tytułu wypadku – np. kosztów leczenia, rehabilitacji, leków, zaleconych diet, dodatkowej opieki lekarskiej, dojazdów do lekarza, przystosowania do nowego zawodu,

– renta uzupełniająca – jeśli na dłuższy okres (lub na stałe) stracisz, nawet częściowo, możliwość zarabiania,

– kapitalizacja renty – kiedy w wyniku wypadku dojdzie do trwałego inwalidztwa (jeśli przyjmiesz takie odszkodowanie, nie będzie Ci się należeć renta uzupełniająca),

– renta na zwiększone potrzeby, które pojawiły się po wypadku.

Dodatkowo, gdy ubiegasz się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku rolnym, możesz zawnioskować np. o rentę alimentacyjną, stosowne odszkodowanie z uwagi na pogorszenie się sytuacji materialnej, zwrot kosztów pogrzebu czy jednorazowe zadośćuczynienie. Możliwości jest więc wiele.

Bez względu jednak na to, czy chodzi o odszkodowanie za śmierć matki w wypadku rolnym czy jakąkolwiek inną krzywdę – musisz dokładnie udokumentować poniesione straty, uargumentować wnioskowaną wysokość odszkodowania i przygotować się na długą „walkę” z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ze swojej winy poniosłeś szkodę majątkową, pomożemy Tobie uzyskać należne odszkodowanie. Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp. W praktyce oznacza to, że ze szkodą rzeczową mamy do czynienia w momencie, gdy zniszczeniu lub utracie ulegają nie z winy poszkodowanego jego dobra osobiste (mienie).

W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

Ponadto pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu utraconych korzyści będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, np. utracony dochód w związku z niemożliwością korzystania z uszkodzonego pojazdu, a tym samym świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, itp.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, należy Ci się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Polisolokata to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy umowy Ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które w teorii powinny wypracowywać zysk. W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału, decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie środków zgromadzonych na rachunku, może spowodować utratę większości zainwestowanych środków.

Dzieje się tak, ze względu na częste pobieranie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe różnych opłat dodatkowych w związku z rozwiązaniem umowy – w tym opłaty likwidacyjnej (nazywanej również wskaźnikiem wykupu). Opłata likwidacyjna wynosi często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Nasza Firma pomaga wszystkim osobom, które w związku z rozwiązaniem polisy utraciły całość lub część wpłaconego kapitału tytułem opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty dystrybucyjnej czy warunkowej. Wynagrodzenie kancelarii stanowi niewielki procent od wywalczonej dla Klienta kwoty.

Jeżeli w wyniku błędu medycznego, czyli nieumyślnego działania, nienależytego działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny) doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

– nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania),
– usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie,
– szkody przy porodzie,
– zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego),
– pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych),
– niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).

Szanowni Państwo,
Nasza Kancelaria oferuje pomoc procesową oraz doradztwo prawne z każdej dziedzinie prawa. Porady prawne oraz czynności procesowe świadczone są tylko przy udziale doświadczonych pełnomocników procesowych. Doradztwo prawne oraz porady prawne wykonywane są nie tylko w siedzibie kancelarii ale też telefonicznie lub drogą elektroniczną, Dzięki temu możemy pomagać osobą zainteresowanym nie tylko z terenu miasta Wrocław i okolic, ale z całej Polski oraz zagranicy.

W trosce o interesy naszych Klientów, dbamy o to, aby w naszych szeregach znajdowali się tylko prawnicy kwalifikujący się nie tylko dużą wiedzą i praktyką ale też dobrą komunikacją z Klientem. Porady prawne świadczone są w taki sposób, aby Klient mógł zastosować uzyskane informacje w praktyce.
Doradztwo prawne stale wzbogacamy o elementy najskuteczniejszego oraz kreatywnego podejścia do problemów prawnych. W tym celu wykorzystamy każdy element stanu faktycznego, aby umiejętnie optymalizować rozwiązania prawne.

Siedzibą Kancelarii jest Wrocław, jednak z uwagi na rozwiniętą strukturę współpracujących prawników, będziemy w stanie wziąć czynny udział w procesach sądowych na terenie całego kraju.
Dołożymy wszelkiej staranności aby doradztwo prawne, porady prawne oraz czynności procesowe były dla naszych Klientów nie tylko koniecznością ale też przyjemnym doświadczaniem rozwiązań oraz optymalizacji prawnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług prawnych w przystępnych cenach oraz miłej atmosferze.
Zespół Kancelarii

Jeśli podarowałeś pieniądze, mieszkanie, dom, działkę etc. musisz wiedzieć, że w pewnych przypadkach darowiznę można odwołać. Powyższą możliwość dają normy prawne zawarte w art. 898 kodeksu cywilnego, który stanowi „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności”

Z cytowanego przepisu wynika, iż na chwilę dokonania darowizny pomiędzy darczyńcą (osoba przekazująca określony składnik majątkowy) a obdarowanym (osoba na której rzecz następuje przysporzenie majątkowe) istnieje stosunek wdzięczności. Dlatego też przepis wprowadza możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę w przypadku wykazania się przez obdarowanego skrajnym zachowaniem, noszącym znamiona rażącej niewdzięczności. Według sądu najwyższego rażąca niewdzięczność to takie zachowanie obdarowanego, które było świadome i nastąpiło w nieprzyjaznym zamiarze. Takie zachowanie może polegać np. na pozostawieniu darczyńcy bez koniecznej pomocy, stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej, godzeniu w dobre imię darczyńcy. Zwykłe codzienne konflikty rodzinne, nie dają podstawy do skutecznego odwołania darowizny.

Odwołanie darowizny następuje w piśmie skierowanym przez darczyńce do obdarowanego. Jeśli obdarowany nie chce zwrócić przedmiotu darowizny, wykonanie tego obowiązku należy dochodzić na drodze sądowej.
Należy pamiętać, iż na mocy art. 899 §3 „darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego”. Oznacza to, że jeżeli darczyńca odwoła darowiznę po upływie roku, od kiedy dowiedział się o istniejącej podstawie do jej odwołania, takie odwołanie będzie pozbawione podstawy do jego skuteczności.

Oświadczenie o odwołaniu darowizny składa się w formie pisemnej dla celów dowodowych np. listem nadanym na poczcie. Oświadczenie to jest skuteczne od momentu w którym obdarowany mógł się zapoznać z jego treścią. Najlepiej więc wysłać treść odwołania darowizny listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtedy będzie możliwość określenia dokładnie dnia w którym obdarowany zapoznał się z treścią pisma. Odwołanie powinien podpisać darczyńca, oraz zachować w nim pozostałe rygory, niezbędne do ewentualnego dochodzenia wydania przedmiotu darowizny na etapie sądowym.

Od chwili dokonania odwołania darowizny, istnieje po stronie obdarowanego obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny. Nie jest jednak tak, ze samo oświadczenie o odwołaniu darowizny powoduje, przejście np. własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Obowiązek zwrotu może być zrealizowany w drodze umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości z powrotem na darczyńcę, pod warunkiem, że obdarowany dobrowolnie wykona obowiązek zwrotu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków, nastąpi to dopiero w drodze orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie obdarowanego.

Następuje to, poprzez wniesienie do sądu stosownego powództwa. Na tym etapie sugeruje się skorzystać z pomocy pełnomocnika procesowego z racji rozbudowanego postępowania dowodowego, mającego zasadniczy wpływ na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd na rzecz darczyńcy. Jeżeli w toku procesu o wydanie nieruchomości, która stanowiła przedmiot odwołanej darowizny, obdarowany przeniósł własność tej nieruchomości na osobę trzecią, to orzeczenie sądu uwzględniające powództwo darczyńcy, będzie skuteczne również w stosunku do osoby będącej aktualnym właścicielem nieruchomości. Na podstawie wyroku sądu darczyńca może wszcząć postępowanie egzekucyjne o wydanie nieruchomości.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie Państwa sytuacji, prosimy o kontakt na udostępniony na naszej stronie internetowej adres e-mail:

Kancelaria oferuje również specjalistyczną pomoc w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych. Usługi z tego zakresu obejmują:
– doradztwo w zakresie procedur przetargowych;
– szeroko pojęta pomoc prawna dla zamawiających i wykonawców, włącznie z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej;
– pomoc w sporządzaniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
– przygotowywanie odwołań i skarg.

W latach osiemdziesiątych rodzice często podpisywali z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń  umowy polis zaopatrzenia dzieci – zwane potocznie polisami posagowymi.
W ramach umów rodzice byli zobowiązani do płacenia comiesięcznej składki w zamian za co ich dzieci, mające w myśl umowy status uposażonych, po upływie okresu na który była zawarta polisa miały otrzymać kwotę środków finansowych zapewniającą im bezpieczny start w dorosłe życie.

Sumy ubezpieczenia określone w polisach, tj. kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych w zależności od roku zawarcia polisy, stanowiły równowartość kilkunastu lub kilkudziesięciu średnich wynagrodzeń.
Po upływie okresu, na który zawarte zostały polisy uposażeni otrzymują od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (jest następcą prawnym Państwowego Zakładu Ubezpieczeń) pisma informujące o przysługującej im kwocie. Przyznawane kwoty są z reguły bardzo niskie. Zazwyczaj oscylują w granicach jednego tyś. złotych, a tym samym pozostają w rażącej dysproporcji w stosunku do sumy ubezpieczenia określonej w polisie posagowej.

Osoby, które otrzymają pismo od PZU S. A. czują, że zaproponowana kwota jest zbyt niska, jednak nie wiedzą jak dalej postępować, aby uzyskać satysfakcjonujące je świadczenie.
Pierwszym krokiem powinno być obliczenie należnej kwoty. Najbardziej miarodajnym sposobem jest odniesienie sumy ubezpieczenie określonej w polisie do średniego wynagrodzenia obowiązującego w roku zawarcia umowy polisy. Wynagrodzenia te publikowane są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Stosowanie powyższej metody najlepiej przedstawić na przykładzie. Jeżeli suma ubezpieczenia polisy zawartej w 1984 r. wynosiła 300.000,- zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 16.838,- zł, to współczynnik stosunku tych dwóch wartości wynosił 17.816. Powyższy współczynnik określa ile średnich miesięcznych wynagrodzeń składało się na sumę ubezpieczenia. Następnie należy odnieść powyższy współczynnik do średniego wynagrodzenia obowiązującego w dacie zakończenia okresu ubezpieczenia określonego w polisie. W naszym przykładzie będzie to rok 2004, w którym średnie miesięczne wynagrodzenia wynosiło 2290,- zł. Powyższa suma pomnożona przez wartość współczynnika, daje kwotę 40.798,- zł, którą uposażony może dochodzić od ubezpieczyciela. Jednak z uwagi na treść art. 358¹§ 1 Kodeksu cywilnego, który nakazuje rozważyć interesy obydwu stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego, powyższą kwotę można zmniejszyć o 30 % tytułem obciążenia obydwu stron umowy skutkami inflacji. Ryzyko inflacji nie może obciążać obydwu stron równomiernie, bowiem zakład ubezpieczeń przez cały okres ubezpieczenia dysponował powierzonymi mu środkami pieniężnymi, a więc – jako profesjonalista świadczący usługi ubezpieczeniowe – był w stanie przeciwdziałać skutkom spadku siły nabywczej pieniądza. Obowiązujące przepisy prawne dawały mu swobodę w zakresie lokowania swych środków, w celu maksymalizowania zysku. W przedstawionym przykładzie kwota, której może domagać się osoba uposażona wynosi 28.559,- zł.

Jeżeli uposażony dysponuje już wyliczeniem kwoty zwaloryzowanego świadczenia, które powinno zostać przyznane z tytułu polisy posagowej, to powinien skierować do ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty. Jego skutkiem z reguły będzie propozycja podwyższenia przyznanej kwoty świadczenie o kolejne kilkaset złotych. Na taką ofertę również nie należy się godzić.
W tej sytuacji jedyną możliwością uzyskania satysfakcjonującej kwoty świadczenia jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W uzasadnieniu pozwu należy przedstawić wyliczenie należnej sumy ubezpieczenia zgodnie z przedstawionym powyżej algorytmem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt na udostępniony na naszej stronie internetowej adres e-mail: